Advies en expertises

De wetgeving inzake het milieu is een complexe aangelegenheid. Bodemdecreet, Afvalstoffendecreet, Milieuvergunningsdecreet, Decreet Oppervlaktedelfstoffen, Materialendecreet, VLAREM, VLAREBO, VLAREA, VLAREMA, VLAREL, … Voeg daarbij de raakvlakken tussen milieu en klassieke rechtstakken zoals aannemingsrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, … Artemis Milieu kan uw gids zijn doorheen dit juridisch en administratief kluwen.

Milieu-advies

Binnen het aspect “bodem”, kan Artemis milieu ook instaan voor second opinions, due diligence, kostprijsramingen (o.m. in kader van de versnelde overdrachtsprocedure), algemeen advies, …

De milieuwetgeving gaat uiteraard verder dan enkel ‘bodem’. Artemis milieu is gespecialiseerd in bodemmaterie, maar kan u ook bijstaan op andere milieuvlakken, zoals afvalwater, lucht, milieuvergunningen, milieucoördinatie, …

Doorheen de jaren heeft Artemis Milieu een uitgebreid netwerk uitgebouwd van milieu-experten en kunnen we steeds beroep doen op milieucoördinatoren, milieu-adviseurs, erkende deskundigen binnen verschillende vakgebieden, etc.

Gerechtelijke expertises

Bij tal van gerechtelijke (en buitengerechtelijke) discussies spelen milieu-aspecten een belangrijke rol. Voor zowel de betrokken partijen, als voor de rechter, kan het van groot belang zijn zich te laten bijstaan door een vakdeskundige. Hiertoe wordt steeds vaker een beroep gedaan op gerechtsdeskundigen (gerechtelijk experts).

Naast de gerechtelijke expertise, kan een expert ook aangewezen zijn bij een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, eenzijdige expertise, voor een adviesverlening alvorens een procedure te starten,…

De beide zaakvoerders van Artemis Milieu bvba, Jo De Vos en Vincent Lepère, zijn gecertificeerd als gerechtelijk deskundige.

Verzekeringsexpertises

Naast de (buiten)gerechtelijke expertises, zijn expertises ook dagelijkse kost binnen verzekeringsdossiers. Artemis Milieu heeft een zeer ruime ervaring in het afhandelen van dergelijke expertises, zowel als technisch raadgever of expert / tegenexpert, als in de hoedanigheid van bodemsaneringsdeskundige (veelal in het kader van schadegevallen).

Schadegevallen

Bij het ontstaan van een schadegeval (plots ontstane verontreiniging) schakelt u best zo snel mogelijk een erkend bodemsaneringsdeskundige in, die u kan begeleiden bij de correcte afhandeling.

Reeds van bij de invoering van de schadegevallenprocedure specialiseert Artemis Milieu zich in de schadegevallenproblematiek en kan u snel en efficiënt naar een oplossing brengen.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.