Bodemsanering

Het belang van een ervaren bodemsaneringsdeskundige houdt niet op bij het uitvoeren van de vereiste onderzoeken, maar is onontbeerlijk bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de eigenlijke bodemsaneringswerken. Artemis begeleidt de klant doorheen deze verschillende procedures, vanaf het uitwerken van de verschillende bodemsaneringsalternatieven tot de oplevering van de werken en de milieukundige nazorg.

Bodemsaneringsproject

Waar op heden nog steeds het gros van de saneringen bestaat uit een grondontgraving, al dan niet gecombineerd met een grondwateronttrekking, is de saneringswereld eveneens een continu innoverende en zelf-evaluerende sector. Het is dan ook zaak om continu op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, en de meest geschikte techniek te selecteren in functie van kostprijs, duurtijd, beoogd resultaten,…

In een “bodemsaneringsproject” worden verschillende alternatieven naast elkaar gezet en wordt een gewogen keuze gemaakt van de meest geschikte techniek.

Steeds meer wordt de nadruk gelegd op “geïntegreerd saneren”. Hierbij wordt er naar gestreefd om een bodemsanering niet als een loutere “kost” te beschouwen, maar, waar mogelijk, deze werken zoveel mogelijk te combineren met civieltechnische werken, bouwwerken, renovaties, etc. zodat, naast de kost voor de bodemsanering, ook een meerwaarde aan de site kan gegeven worden.

Bodemsaneringsbegeleiding

De uitvoeringsfase start met een zorgvuldig opgesteld aanbestedingsdocument. Dit biedt een belangrijke meerwaarde voor alle betrokken partijen, zowel voor de klant, voor de aannemer als voor de toezichthoudende overheden.

Bij de uitvoering staat Artemis Milieu in voor de algemene coördinatie, een efficiënte sturing van de werken, en correcte financiële en administratieve afhandeling.

Daarnaast kan Artemis milieu ook instaan voor de veiligheidscoördinatie.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.