Disclaimer

 

Website inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. De website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Artemis Milieu bvba, die deze website ter beschikking stelt, geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Je aanvaardt en erkent dat de website van Artemis Milieu bvba foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van 4Q of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mee te delen aan publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Artemis Milieu bvba.

Artemis Milieu bvba voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk  gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen of technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “info@artemis-milieu.be” in de navigatiebalk.

De aansprakelijkheid van Artemis Milieu bvba voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Privacy

Artemis Milieu bvba respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en het gebruik dat Artemis Milieu bvba van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Artemis Milieu gebruikt  uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Ze gebruikt ze ook voor hun marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Maar ze verkoopt geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Artemis Milieu bvba. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met kopie van identiteitskaart te sturen naar Artemis Milieu bvba.