Denk tijdig aan uw Technisch Verslag!

Bij grondwerken op een 'verdachte grond' of met grondverzet van 250 m³ of meer, is voorafgaandelijk aan de werken een technisch verslag noodzakelijk. Hierin wordt de kwaliteit van de grond nagegaan en worden de mogelijke herbestemmingen van de te ontgraven gronden weergegeven. 

Dergelijk technisch verslag is noodzakelijk voor het verkrijgen van vrachtbrieven, en dient vooraf te worden goedgekeurd door een bodembeheerorganisatie zoals Grondbank of Grondwijzer.

Hoewel deze regelgeving al vele jaren in voege is, leert de praktijk dat door de bouwheer of aannemer veelal laat tot zeer laat aan dit technisch verslag wordt gedacht. Behalve het feit dat dit dikwijls tot budgettaire verrassingen leidt (grond die niet kan gebruikt worden zoals voorzien of zelfs dient gereinigd te worden, ...), leidt dit dikwijls ook tot timingproblemen.

Hou rekening met de uitvoeringstermijnen van de bodemsaneringsdeskundige én de bodembeheerorganisatie!

De uitvoering en opmaak van een technisch verslag neemt doorgaans 2 à 3 weken in beslag, alvorens dit kan worden ingediend bij Grondbank of Grondwijzer. Dit houdt geen rekening met eventuele uitvoering van aanvullend onderzoek zoals uitloogproeven, terwijl dergelijke proeven een sterke kostenreducering kunnen opleveren.

Grondbank hanteert vervolgens voor de conformverklaring een ideale behandelingstermijn van 10 werkdagen.

Indien er hoogdringendheid in het spel is, vraagt Grondbank dit duidelijk aan te geven met vermelding van de timing, reden van dringendheid, en contactpersoon bij de aannemer (uitvoerder van de grondwerken).

Meer info op de website van Grondbank.

Terug naar overzicht