Privacyverklaring

Artemis Milieu BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Artemis Milieu BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) Toestemming
(b) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Gebruik van deze website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiertoe is een Amendement Gegevensverwerking afgesloten met Google Analytics, conform de GDPR-bepaling. Er is ervoor gekozen om een deel van de IP-adressen te maskeren en het delen van websitegegevens is uitgeschakeld. Er is een SSL-certificaat ingesteld om het gegevensverkeer te versleutelen.

Andere diensten van Google, in combinatie de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt; de gegevens van tracking cookies worden in Google Analytics opgeslagen en na 26 maanden verwijderd.

De beveiliging van de website verloopt zoals beschreven op de deze website.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Artemis Milieu BV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Artemis Milieu BV verbonden zijn of met enige andere partner van Artemis Milieu BV;

Artemis Milieu BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@artemis-milieu.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).